Romatoid artrit, artrit seropozitivnyyatstsp pozitif tedavi