Pechіnka kolesistit sanatoryum lіkuvannya artrit skhіdnitsі

oluşturan akut kolesistit (AK), safra kesesinin ların %90-95'i taşlı ve %5-10'u taşsız (akalkülöz) kolesistit Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit; tanı; acil tedavi.

Akut kolesistit, genellikle Hartman poflu olarak adland›r›lan safra kesesi akut kolesistitin klinik bulgular› ço¤unlukla benzerdir ve klinik ay›r›m zor ya- p›l›r.

9 Ara 2014 Akut kolesistit safra kesesiin inflamatuar bir hastalığıdır. En çok safra kesesi taşları nedeniyle oluşur. Eğer enflamasyondan sonra bakteri .